| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

ZKRP i BWP koło w Śremie

Nieco informacji o Związku

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o charakterze wielo środowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. 

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 292038 członków (stan na 31.12.2006 r.), w tym 120295 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70 % żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku - 171543 to podopieczni - głównie wdowy i wdowcy po kombatantach. 

Działalność poszczególnych środowisk koordynują wybieralne Krajowe Rady Środowisk, które reprezentują swych członków wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawiają wnioski i postulaty środowisk, a także mogą zgłaszać kandydatów do władz związkowych. Zasady działania Krajowych Rad Środowisk określają ich regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku. Wszystkie środowiska kombatanckie reprezentują na zewnątrz Zarząd Główny i zarządy terenowe Związku.
Związek jest organizacją pluralistyczną i ingeruje w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31.12.2006 r.): 40277 z Wojska Polskiego, 13954 żołnierzy Września 1939 r., 2651 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 16855 z Armii Krajowej, 9121 z Batalionów Chłopskich, 3772 z Armii Ludowej, 1923 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 886 z Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 587 najmłodszych kombatantów - żołnierzy "Synów Pułku", a także 21560 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych. Do Związku należy 9388 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania i żołnierzy 1920 roku). 
Działalność Związku głównie ukierunkowana jest na:
- kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;
- reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;
- popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna