| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

Nieco informacji o Jednostce patronackiej

6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych wywodzi się z tradycji 6 SAMODZIELNEGO PUŁKU ŁĄCZNOŚCI LOTNICTWA WP, który powstał na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 091 z dnia 31 października 1944 roku z miejscem dyslokacji w ZAMOŚCIU. Dowódcą został ppłk MICHAJŁOW. 6 Samodzielny Pułku Łączności Lotnictwa WP dziedziczył tradycje 6 Pułku Łączności Wojsk Lotniczych Armii Radzieckiej, który zabezpieczał łączność na przedpolach Warszawy w sierpniu 1944 r. dla polskich jednostek lotniczych.

6 Samodzielny Pułku Łączności Lotnictwa WP przeszedł chrzest bojowy w walkach o WARSZAWĘ, zabezpieczając łączność lotnictwu. Następnie brał udział w Operacji Pomorskiej w rejonie BYDGOSZCZY, CHOJNIC, SZCZECINKA, MIROSŁAWCA i KALISZA POMORSKIEGO. Ukoronowaniem wysiłku bojowego pułku było forsowanie ODRY oraz udział w Operacji Berlińskiej.

Po zakończeniu działań bojowych pułk stacjonował w PRUSZKOWIE, gdzie po otwarciu linii lotnictwa cywilnego LOT żołnierze z jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu łączności na potrzeby przewoźnika cywilnego, następnie bazował w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM.

26 lutego 1946 roku z rozkazu Dowództwa Wojska Polskiego 6 Samodzielny Pułk Łączności zostaje przeformowany w 5 SAMODZIELNY BATALION ŁĄCZNOŚCI LOTNICTWA WOJSKA POLSKIEGO. Dowódcą zostaje mianowany mjr Eugeniusz BARKANOW. Dawny d-ca płk MICHAJŁOW odchodzi na stanowisko Szefa Łączności Wojsk Lotniczych. 16 lipca 1947 roku jednostka zostaje przeformowana i otrzymuje nową nazwę BATALION ŁĄCZNOŚCI DOWÓDZTWA LOTNICTWA. 15 sierpnia 1947 roku dowództwo batalionem obejmuje kpt. KUŹMICKI. W styczniu 1951 roku jednostka zostaje przemianowana z Batalionu Łączności Dowództwa Lotnictwa na 37 PUŁK ŁĄCZNOŚCI WOJSK LOTNICZYCH. 11 lipca 1956 roku Rada Państwa nadaje 37 Pułkowi sztandar.

W październiku 1956 roku na stanowisko dowódcy pułku tj. Jednostki Wojskowej nr 3486 stacjonującej wówczas w Nowym Dworze Mazowieckim został wyznaczony ppłk Lesław KLISOWSKI (od 1954 roku w Modlinie z kompanii szkolnej pułku powstaje 6 Ośrodek Specjalistów Łączności ). Na przełomie maja i czerwca 1958 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen.14 z dn. 26.05 1958 pułk został przeniesiony do garnizonu Śrem. Rozkaz MON nr 07 z 04.05.1967 roku 37 Pułkowi przywrócono historyczną numerację i przemianowano na 6 Pułk Łączności Lotnictwa Operacyjnego.

W listopadzie 1967 roku ppłk KLISOWSKI przekazuje dowodzenie ppłk Julianowi JABŁOŃSKIEMU. 23 listopada 1970 roku dowództwo obejmuje ppłk Ryszard WRÓBEL. W tym czasie pułk notuje znaczące sukcesy wśród oddziałów i pododdziałów łączności Wojsk Lotniczych. Pułk wyróżniono MEDALEM ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ w latach 1974, 1975, 1980 i 1981 oraz dwukrotnie MEDALEM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ w 1976 i 1982 roku.

12.10.1984 roku na uroczystej zbiórce nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy 6 Pułku Łączności, obowiązki objął ppłk Lechosław BUCHNAJZER. W 1984 roku Rada Państwa nadała pułkowi KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI. We wrześniu 1994 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w uznaniu dotychczasowych zasług i osiągnięć wyróżnił pułk ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH. 24 września 1994 roku z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia, pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Miasta i Gminy ŚREM. 26 października 1998 roku ponownie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyróżnił jednostkę ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH. W tym czasie rozpoczęto prace nad formowaniem 6 BRYGADY DOWODZENIA WLOP, które zakończono w 1999 roku.

29 maja 2001 roku w obecności Dowódcy WLOP gen. broni pil. Andrzeja Dulęby, po 17 latach dowodzenia jednostką w Śremie pożegnał się z mundurem płk dypl. Lechosław BUCHNAJZER. Dowodzenie Brygadą przejął ppłk dypl. inż. Michał SIKORA.

W związku z restrukturyzacją 6 Brygady Dowodzenia WLOP, na jej bazie zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej powstał 6 Pułk Dowodzenia WLOP. Dowódcą zostaje płk dypl. inż. Mirosław ZIÓŁEK.

W 2007 roku dowodzenie 6 Pułkiem Dowodzenia Sił Powietrznych obejmuje ppłk dypl. inż. Krzysztof FILIPOWIAK.

W efekcie kolejnej restrukturyzacji w lipcu 2007 roku rozpoczęto przeformowanie 6 Pułk Dowodzenia Sił Powietrznych w 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych. Dowódcą 6 bdow SP został ppłk dypl. inż. Andrzej GICZELA. 31 marca 2010 r. rozkazem stosownych przełożonych zostaje przeniesiony na inne stanowisko służbowe

Obowiązki dowódcy 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych obejmuje mjr Zbigniew ROSZAK.

W dniu 8 września 2010 roku w jednostce wojskowej w Śremie odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia dowódcy 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych. Obowiązki obejmuje pan ppłk Sławomir MAJEWSKI. W swoim przemówieniu stwierdził, iż 6 bdow SP podobnie jak wcześniej pułk i brygada to również ważny element lokalnej społeczności. Podziękował swoim przełożonym za wyróżnienie i zaufanie jakim go obdarzyli przekazując mu dowodzenie w 6 bdow SP. Jako dowódca będzie się starał, aby profesjonalizm i zaangażowanie żołnierzy na trwałe wpisały się w bieżącą działalność Sił Powietrznych, a 6 bdow SP nadal słynął ze wzorowej codziennej służby i pracy.

4 października 2011 roku na placu apelowym jednostki odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 6. batalionu dowodzenia SP. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej dotychczasowy dowódca ppłk Sławomir MAJEWSKI przekazał dowodzenie batalionem ppłk. Zbigniewowi ROSZAKOWI.

Ppłk mgr inż. Zbigniew Roszak rozpoczął służbę wojskową w 1985r. w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki. W 1989 roku został mianowany na stopień podporucznika, a w 1990 obronił pracę magisterską uzyskując tytuł magistra inżyniera. W roku 1990 wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu łączności w 6 Pułku Łączności w Śremie. W latach 1992 - 1998 pełnił obowiązki inżyniera batalionu łączności, a następnie zastępcy dowódcy batalionu dowodzenia ds. technicznych. W latach 2001 -2006 pełnił obowiązki kolejno na stanowiskach oficera sekcji logistycznej i sekcji dowodzenia i łączności, aby w roku 2007 zostać Szefem Sekcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w 31 Bazie Lotniczej. W roku 2009 objął stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w 6 batalionie dowodzenia Sił Powietrznych, a następnie decyzją wyższych przełożonych przeniesiony do Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych na stanowisko służbowe zastępcy Szefa Oddziału Łączności. Od 4 października 2011 roku pełni obowiązki Dowódcy 6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych. Ppłk mgr inż. Zbigniew Roszak ukończył studia podyplomowe „Systemy Baz Danych", na wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Posiada III stopień znajomości języka angielskiego.

W dniu 24 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste pożegnanie dowódcy 6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych, pana ppłk. Zbigniewa ROSZAKA, który po 35 latach zakończył zawodową służbę wojskową. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisku dowódcy 6.bdow SP – jako czasowo pełniący obowiązki dowódcy został wyznaczony mjr mgr Daniel DĄBEK.

6 batalion dowodzenia SP jest kontynuatorem przeszło 60-letniej, chlubnej tradycji 6 Samodzielnego Pułku Łączności Lotnictwa WP i aby sprostać współczesnym wymaganiom, konieczne staje się ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry zawodowej oraz wdrażanie nowoczesnego sprzętu łączności i teleinformatyki.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna