| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

POWSTANIE KOŁA

Pierwsze wybory władz koła koła.
Pierwszy program koła.
Wojewódzki Zjazd Założycielski ZBŻZ.
Drugie z kolei wybory władz koła.
Kolejna kadencja 1985 rok.
Koło otrzymuje imię Pułkownika Lesława Klisowskiego.
Lata 1990 - 1991.
10.01.1993 r. zebranie sprawozdawczo wyborcze.
Narada prezesów kół ZBŻZ województwa.
22.01.1997 r. wybory nowego skład zarządu. 

Koło Byłych Żołnierzy Zawodowych garnizonu Śrem zostało założone w dniu 4 kwietnia 1981 r. W jego skład weszli:

1. płk rez. Jeż Józef 15. kpt. rez. Nowicki Tadeusz
2. ppłk rez. Skwirus Witold 16. kpt. rez. Paszkowiak Roman
3. ppłk rez. Knopik Zdzisław 17. kpt. rez. Robaszyński Kazimierz
4. ppłk rez. Bortnowski Jan 18. kpt. rez. Wojciechowski M
5. ppłk rez. Sołtyski Zdzisław 19. st. chor. rez. Woźniak Ryszard
6. ppłk rez. Kotewicz Kazimierz 20. chor. rez. Wawrzyniak Mieczysław
7. ppłk rez. Oniszczuk Mikołaj 21. st. sierż. szt. rez. Kasprzak Roman
8. ppłk rez. Walada Piotr 22. st. sierż. szt. rez. Korcz Wiesław
9. ppłk rez. Piątek Jan 23. st. sierż. szt. rez. Kucharski Czesław
10. mjr rez. Bąkowski Józef 24. sierż. szt. rez. Mikołajczak K
11. mjr rez. Pietrzak Karol 25. sierż. szt. rez. Konieczny Henryk
12. mjr rez. Pałka Jan 26. sierż. szt. rez. Tomczyk Jan
13. mjr rez. Rydzewski Jerzy 27. sierż. szt. rez. Kulawski Cyryl
14. mjr rez. Lipiński Zygmunt 28. plut. rez. Drzewiecki Stefan

 

Prezydium zebrania organizacyjnego.
Od lewej: 
mjr Fraszewski Jan
ppłk rez. Walada Piotr
płk Wróbel Ryszard
chor. rez. Wawrzyniak Mieczysław
mjr Łagodowski Waldemar

 


Nastąpiły wybory władz koła

Prezydium części wyborczej zebrania.
Od lewej: 
mjr rez. Pietrzak Karol
mjr Fraszewski Jan
ppłk rez. Walada Piotr
płk Wróbel Ryszard.

Wybrano władze koła, jak niżej:
Zarząd koła

Prezes  mjr rez. Pietrzak Karol Wiceprezes  płk rez. Jeż Józef
Sekretarz  st. sierż. szt. rez. Kasprzak Roman Skarbnik 
Członek  ppłk rez. Walada Piotr Członek  mjr rez. Pałka Jan

Komisja rewizyjna

Przewodniczący ppłk rez. Piątek Jan
Członkowie: ppłk rez. Knopik Zdzisław
st. sierż. szt. rez. Korcz Wiesław

Do góry


Oto nasz pierwszy program koła

Tworzenie warunków sprzyjających:
1.

rozwojowi i umacnianiu organizacyjnemu koła związku, ukierunkowanemu na dalszą systematyczną integracją środowiska byłych żołnierzy zawodowych wokół założeń zawartych w statucie ZBŻZ

2.

umacnianiu rangi związku w społeczeństwie miasta i gminy Śrem poprzez rozwijanie aktywnej działalności partyjno - obronnej w różnych środowiskach społecznych, we współdziałaniu z innymi organizacjami paramilitarnymi i społecznymi

3.

rozwiązywaniu pilnych potrzeb socjalno - bytowych i zdrowotnych członków związki, ich rodzin i rodzin po zmarłych członkach oraz ich załatwianie w ramach kompetencji i istniejących realnych możliwości

4.

rozwojowi działalności kulturalnej, , oświatowej, rekreacyjnej i towarzyskiej, organizowanej w kole w oparciu o pomoc patronującej jednostki i instytucji wojskowych, Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ oraz współpracujących organizacji społecznych

5.

zacieśnianiu współpracy z patronującą jednostką i instytucjami wojskowymi oraz Zarządem Wojewódzkim ZBŻZ w zakresie zadań społeczno obronnych oraz rozwiązywaniu problemów socjalno - bytowych członków związku i ich rodzin

6.

doskonaleniu stylu, form i metod pracy zarządu koła poprzez szeroką wymianę i popularyzację najlepszych doświadczeń w tym zakresie

Do góryW dniu 24.04.1981 r. odbył się Wojewódzki Zjazd Założycielski ZBŻZ, w którym wzięli udział n/w delegaci z koła:

kol. Pietrzak Karol - mandat nr 17 kol. Piątek Jan - mandat nr 19
kol. Kasprzak Roman - mandat nr 18 kol. Walada Piotr - mandat nr 20

Zarząd pierwszej Kadencji Prężnie działał, w oparciu o pomoc i współpracę z jednostką patronacką, którą był 6 Pułk Łączności.

Szeregi koła zasilili nowi kandydaci:

1. por. rez. Bąk Stanisław 10. str. sierż.  rez. Szukalski Jerzy
2. sierż. sztab. rez. Mozgawa Włodzimierz 11. kpt. rez. Włodarczyk Wiktor
3. chor. rez. Cieśla Mieczysław 12. str. chor. rez. Pilichowski Henryk
4. mjr rez. Grodek Feliks 13. chor. rez. Pleban Piotr
5. str. chor. rez. Murawka Andrzej 14. mjr rez. Przystalski Władysław
6. sierż. rez. Kamiński Eugeniusz 15. sierż. rez. Węcłaś Jerzy
7. sierż. sztab. rez. Łucka Kazimierz 16. str. sierż. sztab. rez. Chuchała Jan
8. sierż.  rez. Terpiłowski Mirosław 17. str. sierż. rez. Żuk Jerzy
9. płk w st. spocz. Komorowski Ryszard

Do góry


W roku 1983 odbyły się nowe (drugie z kolei) wybory władz koła.
W skład zarządu weszli:

 
Prezes  kol. Knopik Zdzisław Wiceprezes  kol. Jeż Józef
Sekretarz  kol. Kasprzak Roman Skarbnik  kol. Cieśla Mieczysław
Członek  kol. Pietrzak Karol Członek  kol. Pałka Jan
Członek  kol. Nowicki Tadeusz

 W skład komisji rewizyjnej weszli:
Przewodniczący kol. Piątek Jan Członek  kol. Mozgawa Włodzimierz
Członek  kol. Korcz Wiesław


Rok 1984 przyniósł kolejny napływ członków do koła. Przyjęto n/w kolegów:

1. st. chor. szt. rez. Błaszczak Stanisław 8. sierż. sztab. rez. Dobry Władysław
2. mjr rez. Gzik Stanisław 9. chor. rez. Domański Wincenty
3. mjr rez. Małaszczuk Bolesław 10. mjr rez. Kmiecik Zbigniew
4. sierż. sztab. rez. Sprutta Jerzy 11. chor. rez. Wujek Józef
5. st. chor. rez. Szulewski Józef 12. st. sierż. rez. Woliński Edmund
6. st. chor. rez. Chołuj Adam 13. chor. sztab. rez. Wołoszczuk Czesław
7. st. sierż. rez. Jakubczak Edward

Do góry


23 sierpnia 1984 r. jednostka patronacka obchodziła swoje święto 40 - lecie istnienia. Z tej okazji odbył się zjazd żołnierzy zawodowych, którzy odbywali służbę w tej jednostce. W obchodach tej rocznicy wzięli udział wszyscy członkowie koła ZBŻZ. Była okazja do spotkań do wspomnień, wymiany zdań oraz nawiązania nowych znajomości. 
Również w tym dniu 6 Pomorski Pułk Łączności odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na takie wyróżnienie pracowali również - w większości - przez długie lata wywodzący się z pułku a zrzeszeni w kole ZBŻZ koledzy.


Rok 1985. Do koła napływali nowi członkowie. Między innymi:

1. chor. rez. Czaczkowski Marian 4. chor. rez. Nowak Jan
2. kpt. rez. Apolinarski Franciszek 5. chor. rez. Włodarczyk Mieczysław
3. chor. rez. Przybylski Hieronim

W tym roku, w ponownych wyborach wyłoniono nowy skład zarządu i nowy skład komisji rewizyjnej:

Zarząd

Prezes  kol. Knopik Zdzisław Wiceprezes  kol. Pałka Jan
Wiceprezes kol. Kotewicz Kazimierz Sekretarz kol. Sprutta Jerzy
Skarbnik kol. Cieśla Mieczysław Członek kol. Gzik Stanisław
Członek kol. Jeż Józef Członek kol. Kasprzak Roman
Członek kol. Nowicki Tadeusz

Komisja rewizyjna

Przewodniczący kol. Piątek Jan
Członkowie: kol. Błaszczak Stanisław
kol. Rydzewski Jerzy

Do góry


Rok 1986 mocno zaznaczył się w historii koła ZBŻZ. W dniu 22 listopada tego roku uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Poznaniu kołu nadano imię Pułkownika Lesława Klisowskiego, byłego dowódcy patronackiej jednostki wojskowej. (Życiorys i zdjęcie w oddzielnym dziale)
Koło odznaczało się dużą prężnością działania oraz skuteczną, efektywną pracą w środowisku śremskich emerytów i rencistów wojskowych. Zajmowało czołowe miejsce wśród kół Województwa Poznańskiego. Świadczy o tym niemała liczba awansów na wyższe stopnie wojskowe oraz wiele odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych nadanych członkom koła za aktywność społeczną i wykonywanie zadań statutowych.


Nadal powiększają się szeregi koła. Wstępują:

1. st. chor. sztab. rez. Kucharski Czesław 4. chor. sztab. rez. Selwet Florian
2. kpt. rez. Bernatowicz Stanisław 5. plut. rez. Krawczyk Józef
3. st. chor. rez. Kania Jerzy 6. sierż. sztab. rez. Gibowski Zdzisław

21 maja 1988 r. z prezesami kół spotyka się Dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. Krawczyc Tytus.

1988 r. - zebranie sprawozdawczo wyborcze. Wybrano nowy zarząd koła w składzie:

Prezes  kol. Małaszcuk Bolesław Wiceprezes  kol. Żuk Jerzy
Wiceprezes kol. Jeż Józef Sekretarz kol. Sprutta Jerzy
Skarbnik kol. Selwet Florian Członek kol. Błaszczak Stanisław
Członek kol. Kotewicz Kazimierz Członek kol. Pietrzak Karol
Członek kol. Kucharski Czesław Członek kol. Rydzewski Jerzy
Członek kol. Knopik Zdzisław

oraz komisję rewizyjną w składzie:

Przewodniczący kol. Oniszczuk Mikołaj
Członkowie: kol. Tokarewicz Ryszard
kol. Woźniak Ryszard


2 maja 1989 r. - Dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. Krawczyc Tytus po raz kolejny spotyka się z prezesami kół ZBŻZ z podległych mu jednostek. W spotkaniu bierze udział prezes koła kol. Bolesław Małaszcuk.

Do góry


Lata 1990 - 1991 to lata przemian społeczno - politycznych w kraju. Zmalała aktywność członków koła, co miało bezpośredni wpływ na pracę koła, jego prężności ale i znaczenie. Narasta malkontenctwo, brak współpracy i wzajemnego zrozumienia między zarządem koła a dowództwem jednostki. Z członkostwa rezygnują oficjalnie i nieoficjalnie dotychczasowi, z dużym stażem, członkowie. Zebrania stały się apatyczne i z małą frekwencją. Nie zgłaszają akcesu do związku zwalniani z czynnej służby żołnierze. Grozi rozpad koła.
29.01.1992 r. z funkcji prezesa zarządu koła składa rezygnację kol. Małaszczuk Bolesław, rezygnując  jednocześnie z przynależności do związku. Robi to w sposób nieformalny, co spotyka się z negatywną oceną członków zarządu i koła. Pozostali członkowie zarządu starają się ratować organizację, szukają przyczyn takiej sytuacji a głównie rezygnacji kol. Małaszczuka.
01.02.1992 r. dochodzi do spotkania z dowódcą jednostki patronackiej, w którym wzieęi udział: kol. Kotewicz Kazimierz, kol. Pietrzak Karol i kol. Sprutta Jerzy. Wyjaśniono wiele spraw, ustalając jednocześnie, że winę za brak współpracy koła z jednostką ponosi dotychczasowy prezes, kol. Małaszczuk. Ustalono ponownie zasady współpracy na przyszłość.
05.02.1992 r. na spotkaniu zarzadu koła, funkcję prezesa koła powierzono kol. ppłk w st. spocz. Kazimierzowi Kotewiczowi. Opracowano plan działania na rok i przystąpiono do jego realizacji.
20.03.1992 r. odbyło się plenarne zebranie koła, w którym uczestniczył kapelan garnizonu Poznań, ks. ppłk Marian Sternik. Tematem zebrania były aktualne problemy wychowawcze w wojsku. Zebranie odznaczało się aktywnością w dyskusji i rzeczowością. Na zebraniu przyjęto nowych członków: mjr rez. Tadeusza Kołodziejczyka i st. sierż. sztab. rez. Zygmunta Kozibrodę.

Do góry


18.11 1992 r.- Dzień wręczenia sztandaru. (Opis w odzielnym rozdziale)10.01.1993 r. zebranie sprawozdawczo wyborcze udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrało nawy skład zarządu:

Prezes  kol. Kotewicz Kazimierz
Wiceprezes kol. Wróbel Ryszard Wiceprezes  kol. Pietrzak Karol
Skarbnik kol. Selwet Florian Sekretarz kol. Błaszczak Stanisław
Członek kol. Pezdek Edward Członek kol. Rauchut Edward
Członek kol. Dżendżera Zygmunt Członek kol. Łucka Kazimierz

oraz nowy skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący kol. Komorowski Ryszard
Członkowie: kol. Tokarewicz Ryszard
kol. Sprutta Jerzy

Na tym zebraniu przyjęto jako zasadę wyróżniania ustępujących członków władz koła - zdjęciem na tle sztandaru.
16.02.1993 r. zorganizowano udaną wycieczkę do Wrocławia w celu zwiedzenia "Panoramy Racławickiej".
08.03.1993 r. Koło zorganizowało po raz pierwszy spotkanie z okazji "Dnia Kobiet" z udziałem Pań.
31.03.1993 r. odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów w Poznaniu. Oprócz naszych delegatów zaproszony był nasz sztandar. Wśród różnych problemów wysoce pozytywnie i z uznaniem podkreślano w referacie sprawozdawczym, dobrą atmosferę i aktywność w naszym kole. Prezes koła wręczył pisemne podziękowanie od członków naszego koła - za wspieranie naszych poczynań - Panom Janowi Czajorowi - sekretarzowi ZW i Chocholskiemu - członkowi ZG. W dyskusji zabrał głos w imieniu naszej delegacji - kol. Ryszard Wróbel. Wystąpienie przyjęto owacyjnie. W skład nowego zarządu wojewódzkiego, z naszego koła wybrano: kol. Jerzego Spruttę i Ryszarda Wróbla.

Do góry


13.04.1994 r. Zarząd Wojewódzki w Poznaniu postanowił odbyć na bazie naszego koła naradę prezesów kół ZBŻZ województwa poświęconą działalności patriotyczno - obronnej oraz wymianie doświadczeń kół. Teoretycznie założono jako wzorcowy, model działania koła im. płk Lesław Klisowskiego. W ramach dyskusji przyznano słuszność zaprezentowanym kierunkom integracji środowiska emerytów wojskowych, współdziałania śremskiego koła ZBZZ z organizacjami społecznymi i kombatanckimi na rzecz miejscowej społeczności.


04.04.1996 r. W tym dniu minęła 15 rocznica istnienia koła. Z tej okazji - na wniosek prezesa koła - została założona "Księga Honorowa", do której wpisuje się nazwiska osób zasłużonych dla koła.


Do góry

22.01.1997 r. wybrano nowy skład zarządu na kolejne 4 lata:

Prezes  kol. Wróbel Ryszard
Wiceprezes kol. Korneluk Andrzej Wiceprezes  kol. Pezdek Edward
Skarbnik kol. Selwet Florian Sekretarz kol. Bańkowski Ryszard
Członek kol. Nogacki Antoni Członek kol. Nowak Jan
Członek kol. Strzelec Benedykt Członek kol. Walkowiak Stanisław

oraz nowy skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący kol. Komorowski Ryszard
Członkowie: kol. Kasprzak Roman
kol. Stachowiak Marian


W sierpniu 1998 r. wzięliśmy udział w wyborach samorządowych. Wystartowało 11 kandydatów. W skład rady gminy wybrany został kol. Bańkowski Ryszard (w Śremie) oraz kol. Dudziak Leszek (w Książu), natomiast w skład rady powiatu - kol. Wróbel Ryszard (przewodniczący rady) i kol. Kołodziejczyk Tadeusz.

19.04.1999 r. przyjęto do koła 12 nowych kolegów.Corocznie czcimy pamięć gen. Władysława Sikorskiego. 
Rozwija się działalność rekreacyjna oraz początki turystyki. 
Osiągamy apogeum w strzelaniu do tarcz z broni krótkiej. 
Koło nawiązuje ścisłą współpracę ze Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności. Mamy swoich przedstawicieli we władzach tego związku. 
Utrzymujemy kontakt ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego. 
Gośćmi koła byli posłowie na Sejm RP:
- Pani Krystyna Łybacka
- Pani Sylwia Pusz
- Pan Tadeusz Tomaszewski
Przez cały czas istnienia ściśle współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Śremskiej. Także ze ZK RP i BWP
Na pierwszym jednak miejscu stawialiśmy, stawiamy i sawiać będziemy naszą jednostkę patronacką niezależnie od nazwy.

 Ryszard Wróbel


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna