kpt. rez.  Jan Urbanowicz

Ukończył Studium Wojskowe w Wyższej Szkole Inż. w Częstochowie i Kurs Przeszkolenia Oficerów Rezerwy. Na stanowisku dyrektora odlewni troszczył się o istniejący tam klub Ofic. Rez. LOK. Od 1999 r. aktywny członek ZBŻ i OR WP. W pełni realizuje statutowe obowiązki członka związku. Znany działacz społeczny w środowisku śremskim. Z godnością promuje Związek w Kole Emerytów metalowców, którego jest prezesem. Jest wzorem do naśladowania.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.