mjr rez. Zygmunt Dżendżera

Członek zarządu Koła. Angażuje się do działalności związkowej, mimo deficytu czasu. Kieruje sekcją historyczno - szkoleniową Koła. Kilkakrotnie, osobiście wygłaszał prelekcje na zebraniach Koła. Sponsoruje wiele poczynań Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.