płk dypl. Lesław Buchnajzer

Dowódca patronackiej jednostki wojskowej. Położył zasługi na rzecz fundacji sztandaru dla Koła a w czasie wręczania sztandaru zorganizował wspaniałą oprawę tej uroczystości. przez cały czas dowodzenia pułkiem, we właściwy sposób wspiera wszelką działalność Koła. Zasłużony dla ZBŻZ. Dzięki stosunkowi dowódcy jednostki do Koła, możemy z powodzeniem rozwijać statutową i pozastatutową działalność dla wspólnego dobra. Położył zasługi we spieraniu finansowym Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.